قرمز سبز آبي خاکستري
اي كميل! محبت دانش، آييني است كه [خدا [بدان عبادت مي شود و آدمي به وسيله آن در زندگي طاعت را و پس از مرگش نام نيك را به دست مي آورد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت